CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CURS
Prezentele CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CURS ţin loc de contract între părţi.

PARTICIPARE
Accesul în sala de curs se va permite numai persoanelor care au efectuat 50 % din plata taxei de participare.
Organizatorul işi rezervă dreptul de a nu permite accesul în sala de curs persoanelor în stare de ebrietate sau care au consumat stupefiante.

INSCRIEREA LA CURS
Inscrierea devine valabilă în urma achitării a 50 % din taxa de participare, conform facturii proforme ce se va trimite pe e-mail sau fax. Taxa se va plăti in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea proformei.
Organizatorul işi rezerva dreptul de a refuza participarea la curs în cazul în care se va depăsi data de efectuare a plăţii.

RESPONSABILITATI
Cursantul se obligă să se conformeze programului şi atmosferei de curs, astfel încat să nu pericliteze drepturile sau siguranţa altor participanţi la curs.
Organizatorul cursului nu raspunde de pierderea, dispariţia sau deteriorarea bunurilor ce aparţin participanţilor în timpul cursului.
Cursantul este responsabil să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
Cursantul este responsabil să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
Cursantul se obliga să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
Cursantul se obliga să respecte reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

NEPREZENTAREA SAU RETRAGEREA PARTICIPANTULUI
In cazul în care Cursantul nu se prezintă la curs şi nu anunţă în prealabil, valoarea taxei de participare rămâne Organizatorului cu titlu de daune-interese.
In cazul în care, după efectuarea plaţii, Cursantul renunţă la participare şi aduce acest lucru la cunoştinţa Organizatorului cu mai mult de 7 zile înainte de data de începere a cursului, acestuia i se restituie 50% din valoarea taxei de participare, restul de 50 % reţinându-se cu titlu de daune-interese pentru acoperirea prejudiciului cauzat. Cursantul are de asemenea posibilitatea de a se reprograma la unul din cursurile ulterioare. Dacă preţul cursului ales este mai mare decât valoarea deja achitata, cursantul va achita diferenţa; dacă preţul cursului ales este mai mic decât valoarea achiatată, i se va restitui diferenţa.
In cazul în care Cursantul anunţa neparticiparea cu mai puţin de 7 zile lucrătoare înainte de data de începere a cursului, suma plătita ca taxă de participare nu se restituie, reţinându-se cu titlu de daune-interese pentru acoperirea prejudiciului cauzat. Cursantul are posibilitatea de a se reprograma la unul din cursurile ulterioare, urmând să achite o suprataxă de 10% din preţul cursului ales.

INLOCUIREA PARTICIPANTULUI
Dacă din diverse motive Cursantul este înlocuit de o altă persoană, acest lucru trebuie notificat cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de curs. In caz contrar Organizatorul nu este obligat să fie de acord cu această modificare.

MODIFICAREA DATEI DE DESFASURARE
Organizatorul poate modifica data sau locaţia de desfăsurare a cursului. Dacă Cursantul a achitat taxa de participare, acesta poate solicita restituirea sumei plătite sau reprogramarea la o dată ulterioară, fără a achita o suprataxa.

DETERIORARI ALE PROPRIETATII
Cursantul răspunde pentru orice deteriorări aduse echipamentelor Organizatorului sau locatiei cursului.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Partea din culpa căreia se produc prejudicii celeilalte părti contractuale prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a dispoziţiilor contractului, datorează daune-interese.
Forţa majoră asa cum este definită de lege exonerează de răspundere partea care o invocă.
Partea care se află în caz de fortă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi în termen de 5 zile.

LITIGII
Litigiile ce ar putea interveni intre părţile contractuale se vor solutiona pe cale amiabilă. In cazul în care părţile nu îşi pot rezolva diferenţele în acest mod, competenţa de soluţionare revine instanţelor judecătoreşti competente din Bacău